Regulamin II Lipiańskiego Biegu Partyzanta

Regulamin II Lipiańskiego Biegu Partyzanta „Desantowa Piątka”

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”

Stowarzyszenie Epidemia Sportu

 

 1. Cel imprezy:
 • Umożliwienie zawodnikom i amatorom biegania rywalizacji sportowej.
 • Popularyzacja współzawodnictwa sportowego podczas XIV Zlotu Pojazdów Militarnych – Lipiany 2019.
 • Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk sportowych, w szczególności biegaczek i biegaczy w mundurach.
 • Popularyzacja służby w formacjach mundurowych.

 

 1. Termin i miejsce:
 • Dębiec – gmina Lipiany, województwo zachodniopomorskie.
 • 13 lipca 2019 r. godz. 16.00. Termin zgłoszeń do 30 czerwca.
 • Rejestracja od godz. 13.00 do godz. 15.00.
 • Start i meta – Dębiec – Żwirownia.
 • Trasa (5 km)  prowadzić będzie drogami leśnymi oraz drogami polnymi.
 • Limit na pokonanie trasy 1 godz.

 

 1. Uczestnictwo i opłata wpisowa.

1) Każdy uczestnik II Lipiańskiego Biegu Partyzanta „Desantowa Piątka” ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 40 zł podczas rejestracji do biegu

2) Rejestracja zawodników do dnia 30 czerwca 2019 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.partyzanci.lipiany.org
3) Po 30 czerwca zgłoszenia on-line nie będą możliwe.

4) W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników Organizator przewiduje rejestrację do biegu w biurze zawodów bezpośrednio przed biegiem , jednakże bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. Opłata  startowa w biurze zawodów wynosi 50 złotych.

Dla żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych, młodzieży do 18 roku życia wpisowe wynosi – 50%.

 

Całkowicie zwolnione z opłaty startowej są następujące osoby:

 

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

– inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, weterani wojenni

– działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Zwolnienie przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu.

 

Wpłaty należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracji zawodników lub na konto Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”, rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Wolinie O/Lipiany: nr 61939310102612009820000010 z dopiskiem „Desantowa Piątka” i swoim nazwiskiem w tytule. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.

1) Po osiągnięciu limitu zgłoszeń, zgłoszenia nie opłacone będą traktowane jako rezygnacja z biegu i zostaną usunięte.

2) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jest możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika (można tego dokonać po wniesieniu opłaty manipulacyjnej 10 zł).

Prawo startu mają osoby, które spełnią następujące warunki:

 • będą przestrzegać niniejszego regulaminu
 • okażą dokument tożsamości
 • podpiszą oświadczenie
 • wystartują w stroju zawierającym dowolne elementy wojskowe lub militarne (np. koszulka zlotowa wręczona każdemu uczestnikowi biegu przez organizatora, czapka lub beret wojskowy, mundur wojskowy). Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.  Masz wątpliwości bądź pytania pisz do sędziego partyzanci@outlook.com.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie, w obecności organizatora oświadczenie
o udziale w biegu na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych (druk oświadczenia zapewnia organizator przy rejestracji zawodników).

Osobę niepełnoletnią zgłasza rodzic lub prawny opiekun, podpisując stosowne pozwolenie na udział w biegu (druk pozwolenia zapewnia organizator przy dokonywaniu rejestracji zawodników).

Rodzic lub prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za udział osoby niepełnoletniej
w imprezie.

Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.
– zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani.

 

 1. Klasyfikacje:

Klasyfikacja główna: Open kobiet i mężczyzn. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Klasyfikacje dodatkowe: Możliwe będą klasyfikacje dodatkowe według decyzji organizatora.

 

 1. Nagrody

– MĘŻCZYŹNI: nagrody i trofea za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, za miejsca 1 – 10 upominki rzeczowe,
– KOBIETY: nagrody i trofea za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, za zajęcie miejsca 1- 10 upominki rzeczowe,
– dodatkowe nagrody i wyróżnienia według decyzji organizatora,
– dla wszystkich medal, koszulka, poczęstunek.

 

 1. Zgłoszenia i kontakt do organizatora:

Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”

74-240 Lipiany, ul. Barlinecka 2b/1

Telefony: +48 693911585, +48 533008348

e-mail: partyzanci@outlook.com

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.partyzanci.lipiany.org .
Za zgłoszenie uważa się wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpłacenie wpisowego.
Limit startujących ustala się na 200 osób. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach organizator może zwiększyć limit startujących.

 

 1. Uwagi:

Numer startowy musi być przypięty z przodu.  Na trasie niedozwolona jest pomoc osób trzecich. Po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy.

 

 1. Wyniki i dekoracja:

Uczestnicy zawodów otrzymają pakiet startowy przy rejestracji. Medal na mecie. Początek dekoracji osób nagradzanych o godz. 17.30. Trofea nie będą wysyłane pocztą.

Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie www.partyzanci.lipiany.org

 

 1. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi w dniu zawodów do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji
  w wysokości 200 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.

 

 

 1. Konkurencja dodatkowa.

 

W ramach konkurencji dodatkowej przewidziany jest „Bieg Małego Partyzanta” czyli rywalizacja dla najmłodszych, w tym grupy „przedszkolaków” na dystansie i trasach określonych w dniu rozegrania zawodów (od około 200 m dla najmłodszych do około 800 m dla starszych). Udział w biegu jest bezpłatny. W biegu tym mogą startować dzieci urodzone w roku 2009 i młodsze. Bieg ten nie jest zaliczany do rywalizacji Lipiańskiego Biegu Partyzanta „Desantowa Piątka”.

Podczas biegu najmłodszym dzieciom oraz dzieciom niepełnosprawnym może towarzyszyć rodzic lub opiekun, dzieci z pozostałych kategorii biegną same. Do pokonania dystansu nie dopuszcza się używania żadnych pojazdów (np. wózków dziecięcych, wózków biegowych )- nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

 

Zapisy dzieci do udziału w biegu odbędą się wyłącznie w dniu imprezy. Rejestracja i zapisy od godz. 13.00. Bieg dzieci godz. 14.30.

 

Dziecko do udziału w biegu zgłasza rodzic lub prawny opiekun, podpisując stosowne pozwolenie na udział w biegu (druk pozwolenia zapewnia organizator przy dokonywaniu rejestracji dzieci).

Dla wszystkich dzieci przewidziane są medale i drobne upominki.

 1. Ochrona danych osobowych.

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” oraz Stowarzyszenie Epidemia Sportu.

2) Dane osobowe Uczestników biegu II Lipiański Bieg Partyzanta „Desantowa Piątka” będą przetwarzane w celu:

 1. a) zawarcia i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 2. b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 3. c) Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. d) W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. f) promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

3) Dane osobowe Uczestników biegu II Lipiański Bieg Partyzanta „Desantowa Piątka” mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 2. b) Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” oraz Stowarzyszeniu Epidemia Sportu;
 3. c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu;
 4. d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4) Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5) Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6) Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w biegu II Lipiański Bieg Partyzanta „Desantowa Piątka”.

8) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LKM „Partyzanci”

Krystian Dusza

 

Regulamin Lipiańskiego Biegu Partyzanta 2019