Statut

Statut Stowarzyszenia
Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, ze zm.).
§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lipiany.
§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na warunkach określonych w statutach tych organizacji.
§6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z wolontariuszami.
§7. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może powoływać przedstawicielstwa oraz tworzyć oddziały.
§8. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§9. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10. Celem Stowarzyszenia jest:
a) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
b) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
c) rozwój masowego i wyczynowego sportu motorowego,
d) rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,
e) ochrona zabytków i tradycji motoryzacji a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych,
f) ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) działalność na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
i) działalność związana z oświatą i edukacją,
j) działalność na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
k) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
l) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
m) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
n) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
o) działalność na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
p) działalność na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
§11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży i popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,
c) programowanie i propagowanie rozwoju masowych i wyczynowych sportów motorowych, w szczególności: samochodowego, motocyklowego, kartingowego i żużlowego oraz organizowanie zawodów i imprez,
d) programowanie i propagowanie rozwoju popularnych sportów motorowych oraz organizowanie samochodowej, motocyklowej i caravaningowej turystyki krajowej i zagranicznej,
e) prowadzenie szkolenia motorowego, w tym doskonalenie techniki kierowania pojazdami mechanicznymi, a także kształtowanie właściwych postaw wśród użytkowników pojazdów i dróg,
f) propagowanie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania zabytkowych pojazdów mechanicznych oraz ich dokumentacji a także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motoryzacji,
g) wypowiadanie się w sprawach związanych z motoryzacją oraz podejmowanie inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz indywidualnych użytkowników pojazdów mechanicznych, m. in. przez współdziałanie z odpowiednimi władzami,
h) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych,
i) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych,
j) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
k) realizację przedsięwzięć na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
l) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie na społeczeństwo,
m) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
n) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
o) kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej,
p) organizowanie konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, organizowanie pikników o charakterze historycznym i militarnym, pokazy historycznego umundurowania i uzbrojenia wojskowego, naukę pieśni patriotycznych, organizację wyjazdów na uroczystości Świąt Narodowych, udział w szkoleniach sprawnościowych, pokazy musztry wojskowej, prowadzenie szkoleń, kursów, imprez oraz przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych,
q) organizację wydarzeń kulturalnych promujących tradycję, kulturę i dziedzictwo narodowe,
r) organizację wystaw broni i wyposażenia wojskowego, organizację i czynny udział w zawodach strzeleckich,
s) organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej i militariów oraz propagowanie sportów strzeleckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
§13. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
§14. Członek zwyczajny.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację pięciu członków. Zainteresowany winien być zawiadomiony w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich,
– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
§15. Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju motoryzacji.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§16. Członek wspierający.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§17. Ustanie członkostwa.
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§18. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
§19. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§20. W przypadku zmniejszenia się liczby wybieranych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§21. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
– zwyczajne,
– nadzwyczajne,
– robocze.
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków na 20 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
– z inicjatywy Zarządu,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
– wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§22. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
– uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
– zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
– ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
6. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
§23. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji mają prawo:
– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§24. Majątek Stowarzyszenia składa się z :
– składek członkowskich,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
– wpływów z działalności statutowej,
– dochodów z majątku Stowarzyszenia,
– dotacji i kontraktów państwowych.
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§25. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§26. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§27. W sprawach nie ujętych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.